Nghị định 36/2016/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị (TTB) y tế ra đời đã xác lập khung pháp lý giúp các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng TTB y tế và nhà quản lý các cấp thay đổi phương thức quản lý nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, quản lý sử dụng TTB y tế. 
Nghị định gồm có 11 chương, 69 điều quy định rõ việc phân loại TTB y tế; sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ TTB y tế; thông tin, nhãn hàng và quản lý, sử dụng TTB y tế tại cơ sở y tế. 
Đây là văn bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực TTB y tế, cũng là khung pháp lý giúp nhà quản lý, các bệnh viện, đơn  vị y tế, các doanh nghiệp nắm rõ các quy định, xác định rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực TTB y tế; đảm bảo chất lượng hiệu quả đầu tư và tăng cường quản lý, khai thác sử dụng TTB y tế, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.