Nghị định 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức KĐ, HC, TN

Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Trong đó, đáng chú ý là quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Cụ thể:

  • Phải có tư cách pháp nhân;
  • Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động;
  • Có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật cho mỗi lĩnh vực hoạt động, các nhân viên kỹ thuật này phải là viên chức hoặc lao động hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương trở lên và đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ theo quy định;
  • Có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;
  • Đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia ISO/IEC 17025 đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…
  • Đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định, phải có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động;