Các văn bản công bố tiêu chuẩn quốc gia

 

Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm thuộc Viện Pasteur TP. HCM giới thiệu đến bạn đọc một số Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Cụ thể như sau:

1. Quyết định 3979/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm:

- TCVN ISO/TS 9002:2017 (ISO/TS 9002:2016): Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

- TCVN ISO 13485:2017 (ISO 13485:2016): Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định.

2. Quyết định 3981/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm:

- TCVN ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017): Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011:2005 (ISO/IEC 17011:2004).

- TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017): Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005).

- TCVN ISO/IEC 17034:2017 (ISO/IEC 17034:2016): Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn.