Câu hỏi thường gặp về thuật ngữ

 

Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011:

 

1. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

 

2. Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

 

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.


Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.


Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

 

3. Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.