Sơ đồ tổ chức

 

1. Trung tâm gồm 2 phòng chức năng:

- Phòng Kỹ thuật: gồm 2 tổ chuyên môn là tổ thử nghiệm hiệu chuẩn và tổ bảo trì sửa chữa

- Văn phòng: gồm bộ phận hành chính và kế toán

 

2. Sơ đồ tổ chức:

- Viện trưởng:                          PGS.TS. PHAN TRỌNG LÂN

- Phụ trách Trung tâm:            TS. HOÀNG QUỐC CƯỜNG

- Quản lý chất lượng (QM):     ThS. HOÀNG THÙY LINH

- Quản lý kỹ thuật (TM):          CN. TRẦN KIÊM HUY

 

 

3. Mối quan hệ với các đơn vị khác trong và ngoài Viện

3.1 Trong Viện

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chế độ báo cáo tình hình hoạt động, tổ chức, cán bộ, tài sản, tài chính với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm của  Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các hoạt động bảo trì, thử nghiệm và hiệu chuẩn thiết bị.

Trung tâm có mối quan hệ với Phòng Tài chính - Kế toán của Viện Pasteur  trong việc theo dõi hợp đồng dịch vụ, hạch toán thu, chi, các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Trung tâm.

3.2 Ngoài Viện

Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công Nghệ, Vụ trang thiết bị và công trình y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động bảo trì, thử nghiệm và hiệu chuẩn thiết bị.

Trung tâm có mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn.

Trung tâm thực hiện liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 và các tổ chức đo lường quốc tế.

Trung tâm được hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân ngoài nước trong lĩnh vực Kiểm định và hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật.