Các hoạt động

 

1. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị xét nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường trong lĩnh vực xét nghiệm, thí nghiệm y tế dự phòng. Đồng thời Trung tâm cũng có chức năng tư vấn các hoạt động liên quan đến an toàn sinh học, quản lý chất lượng.

2. Nhiệm vụ

2.1 Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị:

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị trong Viện;

- Cung cấp các dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu của các đơn vị y tế khác, doanh nghiệp, nhà máy và các tổ chức có nhu cầu trong phạm vi được công nhận;

- Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.2 Thực hiện nhiệm vụ quản lý thiết bị Trung tâm;

2.3 Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về phương pháp đo và chuẩn đo lường, phương tiện hiệu chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo;

2.4 Hợp tác với các tổ chức đo lường trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

2.5 Thực hiện việc đào tạo: phối hợp với Viện về đào tạo kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo, các kiến thức liên quan đến an toàn sinh học theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;

​2.6 Hoạt động tư vấn:

- Phối hợp với Viện về tư vấn hồ sơ, thiết kế và xây dựng các hoạt động liên quan đến An toàn sinh học;

- Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo.

2.7 Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật:

- Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị về đo lường;

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ viên chức, tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

​2.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối tượng phục vụ và các dịch vụ cung cấp:

- Tất cả các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm của Viện, của các đơn vị khác trong và ngoài nước.

- Các đơn vị y tế, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy và các tổ chức khác có nhu cầu.

- Hiện tại Trung tâm chỉ mới thực hiện 02 dịch vụ Thử nghiệm tủ An toàn sinh học và hiệu chuẩn Pipet píttông theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO17025:2005.